- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden en condities:

 

 • Alle prijzen aanwezig in de praktijk of op aanvraag zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 • Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.
 • Annuleren of wijzingen kan op 0165-328367 of per mail info@pedicurepraktijkroosendaal.nl
 • Betaling geschiedt bij voorkeur door te pinnen, anders contant. Indien u betaling  wenst d.m.v. facturering dan wordt het factuurbedrag verhoogt met € 2,50 admininstratiekosten en dient de rekening binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te zijn.
 • Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd en deze wordt verhoogt met € 5,00 administratiekosten. Bij een 2de herinnering wordt het factuurbedrag verhoogt met € 12,50 administratiekosten. Indien er dan nog niet  tot betaling wordt overgegaan, wordt de afhandeling van de factuur in handen gegeven van een incassobureau.
 • Tevens proberen wij op tijd te werken. Indien u 10 minuten of langer verlaat bent, wordt de behandeling ingekort zodat een volgende client niet onnodig langer hoeft te wachten.
 • De cliënt voorziet de pedicure / Pedicure Praktijk Roosendaal vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • De cliënt geeft medische  veranderingen door aan pedicure / Pedicure Praktijk Roosendaal, bijvoorbeeld chemotheapie of diabetes.
 • Pedicure Praktijk Roosendaal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicure Praktijk Roosendaal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Pedicure Praktijk Roosendaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Pedicure Praktijk Roosendaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Pedicure Praktijk Roosendaal geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en  producten. Garantie vervalt indien:
 • * De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
 • * De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
 • * De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
   
 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Praktijk Roosendaal.
 • Pedicure Praktijk Roosendaal dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Praktijk Roosendaal / behandelde pedicure, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.
 •  Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 •  Indien Pedicure Praktijk Roosendaal en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Privacy - Policy

Privacyverklaring AVG

Privacy Verklaring

Pedicure Praktijk Roosendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Roosendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Praktijk Roosendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Roosendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Roosendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 Voornaam; Voorletters; Tussenvoegsel; Achternaam;

Adres; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht; Geboortedatum; BSN;

Huisarts en/of overige (zorg)verwijzers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Praktijk Roosendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens  Pedicure Praktijk Roosendaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Pedicure Praktijk Roosendaal

Heilig Hartplein 28
4702 RE Roosendaal
Tel  : 0165-328367

 info@pedicurepraktijkroosendaal.nl